Præstegård

Renovering af trappen ved præstegården.

Præsteskoven

Fældning af den gamle bøg i præsteskoven

Præstegårdsladen

Hørup Præstegård er over 200 år gammel.

Stuehuset til Præstegården er opført i årene 1764 - 1769. Denne bolig fungerer som tjenestebolig for sognepræsten. I 1967 gennemgik huset en gennemgribende restaurering. Foruden boligen hører der 2 fritliggende sidelænger til Præstegården. De er bygget i 1800, og de danner sammen med stuehuset et symmetrisk trelænget anlæg. Alle 3 bygninger er med stråtag, og de er fredede og er derfor under Kulturarvsstyrelsen.

Sognet havde i længere tid manglet et lokale til konfirmandundervisning og arrangementer arrangeret af sognepræsten og menighedsrådet.

Der havde været ideer fremme om at bygge nyt i nærheden af kirken. Men I 2005 besluttede menighedsrådet at undersøge muligheden af at indrette den østre lade ved Præstegården til dette formål.

Der var flere grunde til, at denne løsning var at foretrække frem for et nybyggeri.

  • Laden er en del af Præstegården, der er beliggende i Hørup, hvorimod Hørup Kirke ligger i Kirkehørup i en afstand af ca. 2 km.

  • Den største del af sognets beboere bor i området omkring Præstegården

  • Den fredede bygning skal holdes ved lige med midler fra kirkekassen.

Projektets forløb

Arkitekt Jakob Clausen, Voldgade 13, Sønderborg blev bedt om at se på muligheden og tage kontakt til Kulturarvsstyrelsen.

I efteråret 2005 var tegninger til restaurering og indretning en realitet.

Kulturarvsstyrelsen var hernede og se på forholdene. De mente, at ideen var meget god, men der var selvfølgelig mange forhold, der skulle tages hensyn til.

  • Laden måtte på ingen måde ændre udseende.
  • De materialer, der var i laden, skulle så vidt muligt genanvendes.

 

I foråret 2006 var de nødvendige tilladelser på plads og renoveringen kunne gå i gang.

Byggeriet og tilsyn med byggeriet blev lagt i hænderne på arkitekt Jakob Clausen.

Renoveringen blev udført af lokale håndværkere.

Når man går i gang med at istandsætte en gammel bygning, støder man ofte på uforudsete overraskelser. Eksempelvis kan nævnes, at huset er bygget på store kampesten.

For at loftshøjden i bygningen kunne blive tidssvarende, var det nødvendigt at sænke gulvet i laden.Kulturarvsstyrelsen havde sat som betingelse at loftsbjælker og stolper skulle bevares. De eksisterende stolper blev forlænget, så det gav den ønskede loftshøjde.

Ved udgravningen kom kampestenene til syne, og de ses nu flere steder langs ydermurene i det færdige lokale.


Finansiering

Pengene til ladeprojektet havde menighedsrådet stående i Haderslev Stift. Det var penge, som menighedsrådet havde fået ved jordsalg til parcelhusbyggeri i områderne Kløverlykke og Klinteskoven
Byggeriet kostede ca. 3 millioner kr.

Møblering

I forbindelse med renoveringen søgte menighedsrådet forskellige fonde om kontante tilskud til møblering af laden.
Til stor glæde fik vi:
250.000 kr. fra A.P. Møllers Fond
25.000 kr. fra Danfoss
5.000 kr. fra Sydbank.
Med disse midler var det muligt at købe klassiske danske møbler, der passer godt ind i den nænsomt renoverede lade.

Parkeringsforhold.

I tilknytning til renoveringen, blev der etableret parkeringsplads nord for laden med indkørsel ved Brandstationen.

Indvielse

Det første arrangement i konfirmandstuen fandt sted onsdag den 8. august 2007, hvor der var inviteret til sogneeftermiddag. De nye møbler var på det tidspunkt endnu ikke kommet.
Mandag den 3. september modtog vi møblerne.
Den egentlige indvielse kunne nu finde sted.
Søndag den 16. september 2007 var alle i sognet inviteret til indvielse efter høstgudstjenesten. Denne dag kom der ca. 100 for at tage konfirmandstuen i brug.

 

 

Regulativ for anvendelse af Præstegårdsladen:

Formål

Præstegårdsladen, der blev indrettet til menighedshus med ibrugtagen 2007, skal fremover anvendes som konfirmandstue og aktiviteter i sognet, der hidrører under sognepræsten og menighedsrådet.
Arrangementer må ikke stride mod folkekirkens grundlag.

Styrelse

Brug af Præstegårdsladen administreres af menighedsrådet/præstegårdsudvalg.
Al brug af laden aftales med sognepræsten, og formanden for præstegårdudvalget informeres.
Ansvaret for den daglige drift påhviler sognepræsten sammen med præstegårdsudvalget.